Προγραμματισμός

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ 

Προγραμματισμός ένταξης και χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Συνοπτικός Απολογισμός Τριετίας (2020 – 2022) 

Η Διοίκηση του Δήμου μας, υπό την καθοδήγηση του Δημάρχου Στέφανου Βλάχου, αξιοποιώντας στο έπακρο χρηματοδοτικά προγράμματα, εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα και ευρωπαϊκά, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ενός ολιστικού σχεδίου ανασυγκρότησης και δημιουργίας. 

Επιχειρησιακός βραχίονας εκτέλεσης των παραπάνω, είναι κατά βάση το αυτοτελέs Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου, το οποίο είναι μεταξύ άλλων αρμόδιο για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησης τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων, για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς. Στην προσπάθεια αυτή δικτυώθηκαν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικών και το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, συνεργαζόμενοι αρμονικά, μεθοδικά και με αποτελεσματικό τρόπο. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, Ο Δήμος Πετρούπολης είχε 16 ώριμα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και λοιπούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού 7.057.635,09 €. 

Επίσης είχε υποβάλει αιτήσεις / προτάσεις χρηματοδότησης για ακόμα 5 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 2.539.822,56€ και βρισκόταν στο στάδιο ωρίμανσης ακόμη 7 έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.548.018,72€ για τα οποία υπάρχουν ανοιχτές σχετικές προσκλήσεις από χρηματοδοτικούς φορείς και ο Δήμος είχε σκοπό να υποβάλλει αντίστοιχες αιτήσεις / προτάσεις χρηματοδότησης. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τον Σεπτέμβριο του έτους 2022, ο Δήμος Πετρούπολης είχε 57 ώριμα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και λοιπούς φορείς, συνολικού προϋπολογισμού 38.541.724,95€. 

Επίσης είχε υποβάλει αιτήσεις / προτάσεις χρηματοδότησεις για ακόμα 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.074.237,31€ και βρισκόταν στο στάδιο ωρίμανσης και αναζήτησης χρηματοδότησης για ακόμη 8 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14.504.709,02€. 

Μεγάλη είναι η σημασία της συντονισμένης και μεθοδικής προσπάθειας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων αυτών. 

Μέσα στην τριετία αναφοράς, παρουσιάζεται μια μεσοσταθμική αύξηση σε ποσοστό 433,42 % στο σύνολο των έργων. Ειδικότερα, στα ενταγμένα έργα παρουσιάζεται αύξηση 446,10%, στα υποβληθέντα προς ένταξη έργα παρουσιάζεται αύξηση 572,26% και στα έργα που ετοιμάζονται προς υποβολή και αναζήτηση χρηματοδότησης, παρουσιάζεται αύξηση 308,81%. 

Το ποσό των 38,5 εκ. ευρώ ενταγμένων έργων, αποτελεί ένα αξιοσημείωτο μέγεθος για τα δεδομένα του Δήμου Πετρούπολης και αν υπολογιστούν και τα ήδη υποβληθέντα που ξεπερνούν τα 17 εκ. ευρώ, συνεπάγεται ότι για την επόμενη πενταετία, ο Δήμος Πετρούπολης θα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο για την πόλη και τους κατοίκους της. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στα ως άνω ενταγμένα και προς ένταξη έργα, συμπεριλαμβάνονται εμβληματικές παρεμβάσεις, όπωs το ιδιόκτητο νέο Δημαρχείο της πόλης, η αναβάθμιση των υποδομών του θεάτρου Πέτρας, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιούνται, η ανάπλαση μεγάλου πλήθους πλατειών και κοινόχρηστων χώρων της πόλης, οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του φωτισμού τής πόλης, η ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η γενικευμένη βελτίωση των σχολείων και των λοιπών κτιριακών υποδομών της Πετρούπολης. 

Ωστόσο, εκτός των ενταγμένων έργων, εξαιρετική σημασία για το έργο του Δήμου Πετρούπολης, διαδραματίζουν και τα έργα που ήδη έχουν υποβληθεί για ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και τα έργα τα οποία είναι ώριμα και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης πηγών χρηματοδότησής τους. 

Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο του παρόντος συνοπτικού απολογισμού τηs δραστηριότηταs του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και της συνεργασίας του με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης, την τελευταία τριετία, αξίζει να τονισθεί ότι η συνεχής διερεύνηση και διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων για τον Δήμο, αποτελεί προτεραιότητα και βασική του αρμοδιότητα. 

Δεδομένων των ολοένα μειωμένων άμεσων χρηματοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους ΟΤΑ και των ταυτόχρονα αυξανόμενων αναγκών για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που Θα πρέπει οι ΟΤΑ να εξασφαλίζουν για τους πολίτες, η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτελεί πλέον μονόδρομο. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, εκτός των υφιστάμενων ενταγμένων έργων που διαχειρίζεται, βρίσκεται και σε μια συνεχή διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων, προς όφελος του Δήμου Πετρούπολης. 

Scroll to Top